ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
FOR RENGØRING HOS PRIVATE

 1. Aftalegrundlaget
  • De Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse på ServiceHusets rengøringsydelser m.v. i det omfang de ikke er blevet fraveget ved skriftlig aftale imellem os.
 1. Servicehusets Leverancer
 • Leveranceomfang og -kvalitet
  • ServiceHuset leverer normalt rengøringsydelser på hverdage (dog undtaget helligdage) i tidsrummet fra kl. 8.00 – 16.00.
  • ServiceHuset skal levere rengøringsydelserne samvittighedsfuldt og fagligt kompetent i overensstemmelse med god professionel standard og praksis og som hovedregel på de aftalte tidspunkter.
 • Benyttelse af underleverandører
  • ServiceHuset har ret til at anvende underleverandører til at udføre rengøringsydelserne. Ethvert økonomisk krav fra underleverandøren er Kunden uvedkommende og alene ServiceHusets ansvar. Det er en betingelse for anvendelse af underleverandører, at (i) ServiceHuset har – og bibeholder – den fulde kontrol med de arbejdsmetoder og fremgangsmåder, der anvendes af underleverandøren, og at (ii) ServiceHuset bærer det fulde ansvar for alle skader, der forvoldes af underleverandøren.
 • Reklamationer og ros
  • Hvis du har bemærkninger til kvaliteten af rengøringsydelsen, skal du inden 24 timer efter rengøringsbesøget sende en e-mail til ServiceHusets kontaktperson med beskrivelse af dine observationer, herunder ros eller kritikpunkter. Vi vil herefter undersøge sagen og, hvis relevant, fremkomme med forslag til håndtering af eventuelle kritikpunkter, således at kvaliteten i rengøringsydelsen opretholdes eller genoprettes.
 1. Kundens medvirken
 • ServiceHuset stiller krav om, at du sørger for oprydning før et rengøringsbesøg, så rengøringen kan udføres grundigt og effektivt.

3.1.1     Servicehuset forbeholder sig ret til tage billeder af hjemmets indretning til brug for dokumentation mod et evt. krav i forbindelse med udførelse af den aftalte rengøringsopgave.

3.1.2     Servicehuset behandler billeddokumentationen med fortrolighed

3.1.3     Servicehuset sletter billeddokumentationen så snart Servicehuset vurderer, at det ikke længere er nødvendigt at opbevare fotografierne

 • Har du ønsker om brug af særlige produkter eller rekvisitter, skal du informere ServiceHusets kontaktperson derom, og, medmindre andet aftales, selv stille sådanne produkter og rekvisitter frem til medarbejdernes brug.
 • Du er som kunde forpligtiget til at give ServiceHuset besked, hvis der sker ændringer i dine telefonnumre eller e-mail adresser, da den løbende kommunikation og fakturering sker via e-mail.
 1. Ændringshåndtering
 • Ændring af tidspunkt for rengøringsbesøg
  • Du kan afbestille et rengøringsbesøg ved at sende en e-mail til ServiceHusets kontaktperson senest 2 dage før den dag, hvor rengøringsbesøget skal finde sted. Ved afbestilling mindre end 2 dage før dagen for det planlagte rengøringsbesøg, kan ServiceHuset opkræve et afbestillingsgebyr på kr. 200, der medtages på næste faktura.
  • Du kan sætte rengøringen i bero i en periode, eksempelvis i en ferieperiode. I så fald skal du meddele dette til ServiceHusets kontaktperson senest 1 måned før den dato, hvorfra rengøringen ønskes sat i bero.
  • ServiceHuset kan flytte et aftalt rengøringsbesøg inden for samme uge, men du får selvfølgelig besked om flytningen hurtigst muligt og senest på dagen for det aftalte rengøringsbesøg. Aflysninger fra vores side er yderst sjældne, men kan selvfølgelig opstå, især ved samtidig sygdom hos flere medarbejdere eller i ferieperioder.
  • Falder et kommende rengøringsbesøg på en helligdag, flyttes rengøringsbesøget automatisk til en anden dag i samme uge. Du skal logge på ServiceHusets hjemmeside og logge ind på din personlige profil (vejledning til login står i din bekræftelsesmail ved aftalens indgåelse). Du vil ikke få yderligere besked om ændringen og du er derfor selv forpligtet til at se hvornår næste rengøring finder sted (ændringer vil KUN finde sted, hvis din normale rengøring falder på en helligdag).
 • Ændring af rengøringsydelsen
  • Du kan fremsætte ønsker om ændringer til rengøringsydelsen ved henvendelse til ServiceHusets kontaktperson. Baseret på dine ændringsønsker udarbejder ServiceHuset et nyt tilbud på den ændrede rengøringsydelse med angivelse af eventuelle ændringer til pris, rengøringsfrekvens og rengøringsdage.
 1.  Medarbejdere
 • ServiceHusets medarbejdere
  • De medarbejdere, som ServiceHuset allokerer til at udføre rengøringsydelserne, skal besidde relevante personlige og faglige kvalifikationer samt have erfaring med at udføre rengøring i den aftalte kvalitet.
  • ServiceHuset indestår for, at medarbejdere, der indtager en særlig betroet stilling, herunder de medarbejdere, der udfører rengøringsydelsen,, har en ren straffeattest på det tidspunkt, hvor den fortrolige stilling eller rengøringsopgaven tiltrædes. ServiceHuset er forpligtet til at indhente børneattest for medarbejdere, når dette er krævet i henhold til lovgivningen.
  • ServiceHuset er berettiget til uden forudgående varsel at udskifte enhver medarbejder, bortset fra de medarbejdere, der udfører selve rengøringsydelsen hos dig. Medarbejdere, der udfører selve rengøringsydelsen, kan vi kun udskifte, hvis der er væsentlige og saglige grunde til dette, og da kun med et forudgående skriftligt varsel til dig på så vidt muligt mindst 14 dage. Du vil få et fast tilknyttet team som kommer hver gang. Ved ferie og sygdom kan det forekomme at vi sender en af vores andre faste team uden yderlig varsel
  • Du kan kræve, at en navngiven medarbejder hos ServiceHuset udskiftes og erstattes med en ny medarbejder, hvis dette er rimeligt og sagligt begrundet i forhold, der vedrører medarbejderens adfærd eller indsats på Arbejdsstedet, og som ikke er udtryk for diskrimination på grund af køn, hudfarve, nationalitet, religion eller lignende. Dit krav om udskiftning skal være skriftligt begrundet. Udskiftningen af medarbejderen skal ske så hurtigt som dette er praktisk muligt under hensyntagen til ServiceHusets muligheder for at sikre den fortsatte levering af rengøringsydelsen.

 1. Forhold på arbejdsstedet
 • Adgang til Arbejdsstedet
  • Du skal sikre uhindret adgang til din bolig (”Arbejdsstedet”) for ServiceHusets kontaktperson og de af ServiceHusets medarbejdere og underleverandører, der er allokeret til at levere rengøringsydelsen. Adgang til Arbejdsstedet skal gives i et omfang og på tidspunkter, som gør det muligt for ServiceHuset på normale vilkår at udføre rengøringsydelsen som aftalt.
  • Du skal mod kvittering udlevere det nødvendige antal nøgler/adgangskort til ServiceHusets kontaktperson, som forsyner disse med anonymt mærke. ServiceHuset erstatter bortkomne nøgler/adgangskort og eventuel omstilling af låse, men udgift til eventuel omstilling af låsesystem erstattes ikke. Er der installeret alarmer, der skal kobles fra, skal ServiceHusets kontaktperson have oplyst kode og kodeord i god tid inden første rengøringsbesøg. Ændringer af kode eller kodeord skal også oplyses til ServiceHuset.
 • Regler på Arbejdsstedet
  • Du skal løbende informere ServiceHusets kontaktperson skriftligt om eventuelle risikofaktorer, herunder risici som er specielle for det konkrete Arbejdssted.
  • ServiceHuset vil informere sine medarbejdere og underleverandører om alle relevante regler og forskrifter vedrørende Arbejdsstedet samt drage omsorg for, at disse iagttages af medarbejderne og underleverandørerne. ServiceHusets medarbejdere og underleverandører skal i øvrigt efterleve dine rimelige anvisninger og instruktioner angående adgang, ophold, sikkerhed og adfærd på Arbejdsstedet.
  • Du skal give ServiceHuset medarbejdere og underleverandører uhindret tilgang til installationer på Arbejdsstedet for levering af strøm, vand, afløb, renovation og andre tilsvarende og for rengøringsydelsen nødvendige ressourcer, bortset fra rengøringsmidler og -udstyr.
 1. Vederlaget og Betalingsbetingelser
 • Rengøringshonorar
  • Som vederlag for udførelsen af rengøringsydelsen betaler du et fast honorar pr. rengøringsbesøg (pr. gang honorar). Pr. gang honoraret fremgår af ServiceHusets skriftlige tilbud, som du har modtaget forud for indgåelsen af vores aftale, eller af det fornyede tilbud, som du måtte have modtaget i henhold til pkt. 4.2.1 i forbindelse med en eventuel ændring af rengøringsydelsen.
  • Rengøringshonoraret opgøres periodevis fra den 16. i en måned til den 15. i den efterfølgende måned og faktureres månedligt bagud hver den 20. i opgørelsesmåneden, første gang den førstkommende 20. dag i den måned, hvori Ikrafttrædelsesdagen er indtrådt.
 • Vederlag for supplerende Ydelser
  • Ydelser, der leveres af ServiceHuset som supplement til rengøringsydelsen, herunder i henhold til separate bestillinger, leveres og faktureres i henhold til den aftalte pris. Er der ikke aftalt nogen pris, leveres sådanne supplerende ydelser m.v. på basis af medgået tid til ServiceHusets aktuelt gældende timepriser og øvrige listepriser.
  • Medmindre andet er aftalt, faktureres supplerende ydelser løbende i takt med, at levering finder sted.
 • Ændring af rengøringshonorar
  • Rengøringshonoraret, timepriserne og andre vederlag kan ændres med én (1) måneds forudgående varsel.
  • Rengøringshonoraret og timepriser reguleres hvert år på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistiks (i) nettoprisindeks (vægtes med 30 %) og (ii) lønprisindeks for den private sektor ”ILON2/Branche 10 S Andre serviceydelser mv.” (vægtes med 70 %). Reguleringen udgør dog altid minimum 2% pro anno. Regulering sker hvert år den 1. marts, første gang den 1. marts i det kalenderår, der følger efter det kalenderår, hvori Ikrafttrædelsesdagen er indtrådt. Regulering sker på basis af udviklingen i prisindeksene i de fire seneste kalenderkvartaler forud for det kalenderkvartal, hvori reguleringen skal træde i kraft. Hvis Danmarks Statistik ophører med at offentliggøre nettoprisindekset, skal vederlagene i stedet reguleres efter det af Danmarks Statistik (subsidiært af andre institutioner) offentliggjorte indeks eller pristal, der bedømt ud fra beregningsmetoden mest ligner nettoprisindekset.
 • Afgifter m.v.
  • Alle priser er angivet i danske kroner. Alle ved Aftalens underskrift gældende afgifter, herunder moms, er inkluderet i de angivne priser.
 • Betalingsbetingelser
  • ServiceHusets fakturaer er forfaldne til betaling ved modtagelsen med sidste rettidige betalingsdag den 1. i måneden efter faktureringsmåneden. Ved forsinket betaling fremsendes rykkerskrivelse med opkrævning af rykkergebyr på kr. 75,00 pr. rykker. Hvis en udestående faktura ikke er betalt efter fremsendelse af tre (3) rykkerbreve, oversendes sagen uden yderligere varsel til retslig inkassation. Samtidig hermed vil der blive beregnet morarenter fra forfaldsdagen til betaling sker med en rentesats svarende til den til enhver tid gældende referencesats, jf. lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven), med et tillæg på syv (7) procent pro anno.
 1.  Forsikringer
 • ServiceHuset har tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring.
 • Du skal tegne og i Aftalens løbetid opretholde sædvanlig indboforsikring og, hvor Arbejdsstede er en villa, tillige bygningsbrandforsikring, der som minimum skal dække skader og tab som følge af brand, eksplosion, vand og tyveri, herunder skader på eller tab af indbo og andre genstande, der befinder sig på Arbejdsstedet.
 • På ServiceHusets forlangende er du forpligtet til at dokumentere det aktuelle dækningsomfang samt at forsikringerne er i kraft.
 1.  Fortrolighed
 • ServiceHuset, dets medarbejdere og underleverandører er uden tidsmæssig begrænsning forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed i forhold til hvad de pågældende måtte erfare om dig og dine forhold i forbindelse med Aftalens indgåelse og rengøringsydelsens og øvrige arbejders udførelse.
 • ServiceHuset hæfter for egne og underleverandørers medarbejderes tilsidesættelse af den i dette afsnit 9.1 nævnte tavshedspligt.
 • ServiceHuset er dog berettiget til at bruge dig som kundereference i markedsføringsøjemed, såfremt dette sker på en retvisende, saglig og relevant måde.
 1. Opsigelse af aftalen
 • Aftalen kan af begge Parter opsiges med et forudgående skriftligt varsel til den anden Part på fjorten (14) dage.
 1.  Ansvar og ansvarsbegrænsninger
 • Ansvar
  • Med de forbehold, der følger af pkt. 11.2, er Parterne erstatningsansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler.
 • ANSVARSBEGRÆNSNINGER
  • KRAV FRA KUNDEN, HERUNDER KRAV PÅ PRISNEDSLAG OG ERSTATNING, SKAL – HVIS IKKE DET SKAL FORTABES – VÆRE FREMSAT SKRIFTLIGT OVERFOR SERVICEHUSET UDEN UGRUNDET OPHOLD EFTER, AT KUNDEN ER BLEVET BEKENDT MED KRAVETS EKSISTENS MEN UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER IKKE SENERE END OTTE (8) DAGE EFTER, AT DEN ELLER DE FOR SKADENS INDTRÆDEN RELEVANTE BEGIVENHEDER ER INDTRUFFET.
  • INGEN AF PARTERNE ER ANSVARLIGE FOR DEN ANDEN PARTS INDIREKTE TAB OG FØLGESKADER.
  • SERVICEHUSETS MAKSIMALE ERSTATNINGPLIGT UNDER AFTALEN, AKKUMULERET FOR ALLE INDTRUFNE SKADESBEGIVENHEDER SÅVEL SOM FOR EN ENKELTSTÅENDE SKADESBEGIVENHED, KAN I INTET TILFÆLDE OVERSTIGE 25.000. SOM ”ERSTATNING” ANSES I DENNE SAMMENHÆNG BÅDE SKADESERSTATNING, FORHOLDSMÆSSIGT AFSLAG ELLER NEDSLAG I PRISEN, ETHVERT SKADESLØSHOLDELSESBELØB SAMT ETHVERT TILBAGEBETALINGSKRAV, DER ER HONORERET AF SERVICEHUSET.
  • Eventuel tilsidesættelse af de aftalte ansvarsbegrænsninger og friholdelsesbestemmelser følger dansk rets almindelige regler.
 • Produktansvar
  • Der påhviler ServiceHuset sædvanligt produktansvar i overensstemmelse med reglerne i EU direktiv 85/374/EØF, således som direktivet til enhver tid måtte være implementeret i Danmark, i det omfang dette lovmæssige ansvar ikke kan begrænses ved aftale, idet ServiceHuset fraskriver sig produktansvar i videst mulige omfang, herunder på ethvert andet ikke-lovmæssigt grundlag.
 1.  Force majeure
 • Ingen af Parterne skal være ansvarlig over for den anden Part for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, såfremt den manglende opfyldelse skyldes forhold eller omstændigheder, som er udenfor den pågældende Parts kontrol (herunder brand, krig, handels- og valutarestriktioner, naturkatastrofer, afbrydelser eller sammenbrud i energiforsyningen, almindelig vareknaphed, knaphed på transportmidler, strejke eller lockout) og som Parten ikke med rimelighed kunne have forudset, undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som Parten ikke burde have forudset, undgået eller overvundet. (”force majeure”).
 1. Overdragelse af aftalen
 • ServiceHuset er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Aftalen til et associeret selskab eller et selskab i samme koncern som ServiceHuset. ServiceHuset er berettiget til at overdrage sit krav mod Kunden på vederlag til et finansielt institut, bank eller factoringselskab.
 • Du må ikke overdrage dine rettigheder eller pligter i henhold til Aftalen uden forudgående samtykke fra ServiceHuset.
 1.  Ændringer i aftalen
 • Ændring af rengøringsydelsen følger reglerne om ændringshåndtering i afsnit 4.
 • Øvrige ændringer, herunder ændringer til Aftalens enkelte bestemmelser, skal for at være gyldigt aftales og dokumenteres i et af Parterne underskrevet tillæg til Aftalen.
 1. Tvister
 • Lovvalg og værneting
  • Aftalen er underlagt dansk ret og de danske domstole skal afgøre enhver tvist som udspringer af Aftalen, jf. dog nedenfor om mediation.
 • Mediation
  • Enhver tvist, der ikke kan løses i mindelighed, skal søges løst ved mediation via Mediationsinstitut­tet, jf. mediationsinstituttet.com. Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller begge Parters opfattelse er opstået, er hver af Parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediationen skal finde sted i overensstem­melse med de til enhver tid gældende regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet.
  • Såfremt mediationen ikke fører til en løsning på Parternes tvist indenfor en periode på 45 arbejdsdage kan tvistens søges afgjort ved retssag, jf. ovenfor.